LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

11 tháng 4, 2017

LÝ LỊCH KHOA HỌC

   I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Mô tả: C:\Users\MT Laptop\Downloads\IMG_9247.jpg

Họ và tên:  NGUYỄN QUANG SAN;            Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh:      20/8/1980;             Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội;          Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:  Thạc sỹ; Năm, nước nhận học vị: 2010 – Trung Quốc

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên      Năm bổ nhiệm: 2005

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất; Trường ĐHLN

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0985429399; Fax: Email: sanvfu@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thể thao Bắc Ninh

Ngành học: Sư phạm Giáo dục thể chất

Nước đào tạo:              Việt Nam                                     Năm tốt nghiệp: 2003

Bằng đại học 2:                                                                 Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Sư phạm  Giáo dục thể chất            Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Học viện Thể dục thể thao Quảng Châu  - Trung Quốc

- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                          Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

3. Ngoại ngữ:    1. Tiếng Trung                  Mức độ sử dụng: HSK

                         2. Tiếng Anh                     Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 1/2005 đến nay

 Trường ĐH Lâm nghiệp

 Giảng viên GDTC

4/2011 đến 5/2014

Trường ĐH Lâm nghiệp

P. Trưởng Bộ môn GDTC

5/20014 đến nay

Trường ĐH Lâm nghiệp

Trưởng Bộ môn GDTC

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực hóa trong giảng môn cờ vua cho sinh viên trường ĐHLN

2008-2010

Luận văn

 thạc sĩ

Chủ trì

2

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDTC cho sinh viên Trường ĐHLN

2008-2009

Cấp trường

Chủ trì

3

Nghiên cứu Đề xuất đưa môn bơi lội vào giảng dạy cho sinh viên trường ĐHLN

2013-2014

Cấp trường

Chủ trì

4

Sử dụng tiêu chuẩn rèn luyện thân thể để đánh giá sự phát triển thể lực của sinh viên sau khi học các học phần cơ bản môn GDTC

2015-2016

Cấp trường

Chủ trì

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Thực trạng Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp

2015

Tạp chí khoa học thể dục thể thao

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

   I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên:  NGUYỄN VĂN CƯƠNG;            Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh:      29/6/1978;             Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Đắc sở- Hoài Đức, Hà Nội;            Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:  Thạc sỹ; Năm, nước nhận học vị: 2014 – Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên      Năm bổ nhiệm: 2003

Chức vụ: P. Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất; Trường ĐHLN

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0912152023; Fax: Email: cuongnguyenvanvfu@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thể thao TW I- Từ Sơn- Bắc Ninh

Ngành học: Sư phạm Giáo dục thể chất

Nước đào tạo:              Việt Nam                                        Năm tốt nghiệp: 2000

Bằng đại học 2:                                                                 Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Sư phạm  Giáo dục thể chất            Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thể thao TW I- Từ Sơn- Bắc Ninh.

- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                      Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh                                              Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 5/2001 đến nay

 Trường ĐH Lâm nghiệp

 Giảng viên GDTC

4/2014 đến nay

Trường ĐH Lâm nghiệp

Phó Trưởng Bộ môn GDTC

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

 Lựa chọn bài tập nâng cao  thể lực chung  cho sinh viên Trường ĐHLN Việt Nam

2012-2014

Luận văn Thạc sỹ

Chủ trì

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

           I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:  NGUYỄN THU TRANG;            Giới tính: NỮ

Ngày, tháng, năm sinh:      15/9/1983;             Nơi sinh: Hòa Bình

Quê quán: Ba Trại- Ba Vì- Hà Nội;            Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:  Thạc sỹ; Năm, nước nhận học vị: 2012 – Trung Quốc

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên      Năm bổ nhiệm: 2006

Chức vụ: P. Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất; Trường ĐHLN

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0915797700; Fax: Email: ngthutrang1983@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thể thao TW I- Từ Sơn- Bắc Ninh

Ngành học: Sư phạm Giáo dục thể chất

Nước đào tạo:              Việt Nam                                        Năm tốt nghiệp: 2005

Bằng đại học 2:                                                                 Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Sư phạm  Giáo dục thể chất            Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Học viện Thể dục thể thao Thượng Hải - Trung Quốc

- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                       Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

3. Ngoại ngữ:             1. Tiếng Trung                                 Mức độ sử dụng: HSK

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 5/2005 đến nay

 Trường ĐH Lâm nghiệp

 Giảng viên GDTC

4/2014 đến nay

Trường ĐH Lâm nghiệp

Phó Trưởng Bộ môn GDTC

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chung  cho sinh viên Trường ĐHLN Việt Nam

2010-2012

Luận văn Thạc sỹ

Chủ trì

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

      I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

  •  

Họ và tên:  PHẠM THỊ MỸ HẠNH;            Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:      19/8/1980;             Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Trang Hạ - Từ Sơn- Bắc Ninh;            Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ; Năm, nước nhận học vị: 2008 – Trung Quốc

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên      Năm bổ nhiệm: 2005

Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất; Trường ĐHLN

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0985585686; Fax: Email: phammyhanh99@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thể thao Bắc Ninh

Ngành học: Sư phạm Giáo dục thể chất

Nước đào tạo:              Việt Nam                                       Năm tốt nghiệp: 2004

Bằng đại học 2:                                                                Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Sư phạm  Giáo dục thể chất            Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Quảng Tây  - Trung Quốc

- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                     Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

3. Ngoại ngữ:          1. Tiếng Trung                                 Mức độ sử dụng: HSK

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 01/2005 đến nay

 Trường ĐH Lâm nghiệp

 Giảng viên GDTC

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDTC cho sinh viên Trường ĐHLN

2006-2008

Thạc sĩ

Chủ trì

2

Nghiên cứu một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tập luyện ngoại khóa môn học Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

2012-2013

Cấp trường

Chủ trì

                                                           

LÝ LỊCH KHOA HỌC
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họvà tên:  PHẠM THU TRANG            Giới tính: Nữ        

Ngày, tháng, năm sinh:      19/4/1987             Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội          Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:  Thạc sỹ                                Năm, nước nhận học vị: 2016 – Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Giảngviên      Năm bổ nhiệm: 2009

Chứcvụ: Không

Đơn vị công tác:Trường Đại học Lâm nghiệp

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

Điệnthoại liên hệ:                      CQ:                  NR:                  DĐ: 0963655683

Fax:                                         Email: phamthutrangtcvfu@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đạihọc:

Hệ đào tạo: ChínhQuy

Nơi đàotạo:Trường Đại học Sư Phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Ngành học: Sư phạm Giáo dục thể chất

Nước đào tạo:              Việt Nam                                     Năm tốt nghiệp: 2009

Bằng đại học 2:                                                              Năm tốt nghiệp:

2. Sau đạihọc

- Thạc sỹ chuyên ngành: Sư phạm Giáo dục thể chất          Năm cấp bằng: 2016

Nơi đàotạo: Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

- Tiếnsĩ chuyên ngành:                                                     Năm cấpbằng:

Nơi đàotạo:

3. Ngoại ngữ:      1.Tiếng Anh                                       Mức độ sử dụng:B1

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việcđảmnhiệm

 12/2009 đến nay

 Trường ĐH Lâmnghiệp

 Giảngviên GDTC

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Tráchnhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu  giải pháp nâng cao chất lượng tập luyện thể dục thể thao ngoại khoá cho sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp

2014-2016 Luận văn thạc sĩ Chủ trì

 

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC
 

   I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:  HÀ XUÂN TUẤN ANH;  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh:      19/9/1981; Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Triệu Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa; Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:  Thạc sỹ; Năm, nước nhận học vị: 2016 – Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên      Năm bổ nhiệm: 2004

Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất; Trường ĐHLN

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0987355189; Fax: Email: haxuantuananhvfu@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thể thao Bắc Ninh

Ngành học: Sư phạm Giáo dục thể chất

Nước đào tạo:              Việt Nam                                       Năm tốt nghiệp: 2004

Bằng đại học 2:                                                                Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Sư phạm  Giáo dục thể chất            Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Đại học Thể thao Bắc Ninh  - Việt Nam

- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                      Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

3. Ngoại ngữ:            1. Tiếng Anh                                    Mức độ sử dụng:B1

     

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 12/2004 đến 9/2013

 Trường Sỹ quan Lục Quân 1

Giảng viên GDTC

9/2013 đến nay

Trường ĐH Lâm nghiệp

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

 

1

Lựa chọ bài tập nâng cao thể lực chung cho nữ học sinh hệ phổ thông dân tộc nội trú trường ĐHLN

2008-2010

Luận văn

 thạc sĩ

Chủ trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ