Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về vị trí vai trò của Thể Dục Thể Thao 14 tháng 1, 2017

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mọi lĩnh vực hoạt động của đất nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân dân

Đọc tiếp
Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo môn học GDTC đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng, theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Lâm nghiệp 11 tháng 1, 2017

Căn cứ thông tư 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 cua Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chương trình giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học. Trường...

Đọc tiếp