Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần 12 tháng 4, 2017

Theo kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016-2017 đợt học 6 - K58 từ ngày 27 tháng 2 đến 23 tháng 4 năm 2017..

Đọc tiếp
Điều lệ giải bóng chuyền nam, nữ sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2017 12 tháng 4, 2017

Nhằm khuyến khích phong trào tập luyện môn bóng chuyền trong nhà trường, tăng cường giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh của sinh viên các...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC GIẢI THỂ THAO TRONG THÁNG 4 NĂM 2017 11 tháng 4, 2017

Thực hiện kế hoạch Văn - Thể năm 2017. Ban Văn - Thể thông báo kế hoạch tổ chức các giải thể thao trong tháng 4 năm 2017 và điều lệ thi đấu các giải...

Đọc tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về vị trí vai trò của Thể Dục Thể Thao 14 tháng 1, 2017

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mọi lĩnh vực hoạt động của đất nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân dân

Đọc tiếp
Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo môn học GDTC đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng, theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Lâm nghiệp 11 tháng 1, 2017

Căn cứ thông tư 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 cua Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chương trình giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học. Trường...

Đọc tiếp