Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần 12 tháng 4, 2017

Theo kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016-2017 đợt học 6 - K58 từ ngày 27 tháng 2 đến 23 tháng 4 năm 2017..

Đọc tiếp