Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần

12 tháng 4, 2017
Theo kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016-2017 đợt học 6 - K58 từ ngày 27 tháng 2 đến 23 tháng 4 năm 2017..

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016-2017 đợt học 6 - K58 từ ngày 27 tháng 2 đến 23 tháng 4 năm 2017. Bộ môn tổ chức thi kết thúc học phần ( có lịch cụ thể kèm theo). Vậy Bộ môn đề nghị các sinh viên tham gia đợt học trên chấp hành nghiêm quy chế thi và tham gia dự thi đầy đủ và đúng giờ.

Lịch thi đợt học 6 - K58

TT

Học phần

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

 Giáo dục thể chất  1

14h00 ngày 23/4/2017

Trung tâm GDTC

 

2

Giáo dục thể chất  2

14h00 ngày 23/4/2017

Trung tâm GDTC

 

3

Giáo dục thể chất  3

7h00 ngày 23/4/2017

Trung tâm GDTC

 

4

Giáo dục thể chất  4

7h00 ngày 23/4/2017

Trung tâm GDTC

 

5

Giáo dục thể chất  5

7h00 ngày 23/4/2017

Trung tâm GDTC

 

6

Giáo dục thể chất BC 1

14h00 ngày 23/4/2017

Trung tâm GDTC

 

7

Giáo dục thể chất BĐ1

14h00 ngày 23/4/2017

Trung tâm GDTC

 

8

Giáo dục thể chất CL1

7h00 ngày 23/4/2017

Trung tâm GDTC

 

9

Giáo dục thể chất CL2

7h00 ngày 23/4/2017

Trung tâm GDTC

 

 

                                                                                           Trưởng Bộ môn GDTC

 

 

                                                                                              Nguyễn Quang San


Chia sẻ